MTB versus pěší turistika?

V poslední době se velmi diskutovaným tématem stalo soužití cyklistů a pěších turistů na trasách vyznačených KČT (Klub českých turistů). Někteří představitelé KČT, nejvíce jistý pan Markvart, toho času předseda Rady značení KČT, by nejraději zakázali vjezd cyklistům na jejich trasy.

Problém je v tom, že KČT ony trasy nevlastní, takže nemůže nikomu nic zakazovat. Nepopiratelným faktem je, že díky Klubu českých turistů máme jednu z nejlepších sítí značených turistických tras v Evropě a možná i na světě. Druhá věc je, že KČT dostává příspěvky na svoji činnost, a tedy i na značení tras od státu, takže vlastně od nás všech.

Vzhledem k tomu, že cyklistů u nás přibývá, zatímco ryzích pěších turistů ubývá nezbyde nic jiného než dojít k rozumnému kompromisu. Proto byl na veletrhu Regiontour předložen předběžný návrh pravidel – tzv. Pravidla pohybu v přírodě. KČT se snaží aby tato pravidla byla nějakým způsobem zabudována do zákonů, zřejmě něco jako cykloturistická verze pravidel silničního provozu.

A aby to nebylo jen „o nás bez nás“, máme všichni možnost se k těmto pravidlům vyjádřit. Svoje připomínky a návrhy můžete posílat do 31.května 2003 na náš mail nomadsmtb@nomads.cz nebo přímo panu Markvartovi:
Klub českých turistů – ústředí
k rukám p. Markvarta
Archeologická 2256
155 00 Praha 5 – Lužiny
mail: kct.markvart@volny.cz.

Také se můžete vyjádřit v našem diskusním fóru "Kolo vs. ostatní".

Doufám že zvítěz zdravý rozum a nějak se dohodneme:-)

Další články na toto téma:
Miroslav Kolombo – Pravidla pohybu v přírodě – obsahuje i vyjádření p. Markvarta
Pravidla chování na kole – vyjádření p. Háje, spolumajitele SHOCartu
O čem se jednalo na Regiontouru? – diskuse nad pravidly
KČT bojuje proti ZNEUŽÍVÁNÍ pěších tras cyklisty


Pravidla pohybu v přírodě
(2. návrh – 9.1.2003)

Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by i nadále zůstat volně přístupná
a při dodržení nutných pravidel pohybu v ní i pravidel ochrany přírody sloužit
všem lidem k jejich rekreaci, turistickému a sportovnímu vyžití.
Tak jako na pozemních komunikacích existují pravidla silničního provozu, která
se řídí platnými zákony a vyhláškami a jsou kontrolována Policií ČR, je třeba
definovat i pravidla pohybu v přírodě. I tato pravidla by měla mít oporu v příslušných
právních normách a jejich dodržování by mělo být kontrolováno.

Obecná pravidla:
1.V přírodě se pohybujte tak, abyste ji nepoškodili a zároveň i ohleduplně k jiným
návštěvníkům.
2.Délku a náročnost tras volte úměrně svému věku, zdravotnímu stavu, fyzické
zdatnosti a terénním a povětrnostním podmínkám.
3.Turistickou výstroj a vybavení mějte vždy v dobrém stavu a takovou, aby odpovídala
druhu pohybu, terénním a povětrnostním podmínkám.
4.Dbejte na svoji osobní bezpečnost (přilba, brýle, krémy s ÚV filtrem), mějte
vždy při sobě základní potřeby pro poskytnutí první pomoci i dostatečné množství
tekutin a jídla.
5.Ke svému pohybu v přírodě využívejte přednostně vyznačené trasy pro Vámi použitý
druh přesunu, na značených trasách jiného přesunu respektujte absolutní přednost
tohoto přesunu před ostatními. Na nevyznačených trasách má vždy přednost ten
zranitelnější (sjíždějící lyžař před pěším, pěší před cyklistou apod.).
6.Nikdy nevcházejte nebo nevjíždějte na trasy nebo jejich úseky, které jsou
pro Vámi používaný druh přesunu zakázány.
7.Dodržujte pravidla pro provozování daného druhu přesunu (pěší, lyže, cyklo),
pravidla ochrany přírody, pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích
i další pravidla, platná pro pohyb v daném území.

Pravidla pro jednotlivé druhy přesunů:

pěší turisté:
1.I v případě, že není zakázána chůze v souběhu s lyž. trasou, nechoďte nikdy
v lyžařských stopách ani v pásu 0,5 m na každé straně od nich.
2.V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s vyznačenou cyklotrasou
se pohybujte v pravé polovině cesty tak, aby Vás cyklisté mohli vlevo předjet
nebo minout.
3.Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, umožněte
cyklistům, aby Vás pomalou jízdou mohli předjet nebo minout.
4.Máte-li s sebou psa, musí být na soubězích pěší a cyklistické značené trasy
a na soubězích pěší a lyžařské značené trasy držen na vodítku a to tak, aby
neohrožoval projíždějící cyklisty nebo lyžaře.

cyklisté:
1.Při předjíždění pěších turistů používejte vždy a včas zvukového signálu.
2.Nejezděte nikdy v lyžařských stopách ani v pásu 0,5 m na každé straně od nich.
3.V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s cyklotrasou, se pohybujte
v pravé polovině trasy a navíc takovou rychlostí, abyste byli schopni v kterémkoli
okamžiku zabránit střetu s pěším turistou zpomalením nebo i zastavením.
4.Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, se
pohybujte takovou rychlostí, abyste byli schopni v kterémkoli okamžiku zabránit
střetu s pěším turistou zpomalením nebo i zastavením.

lyžaři:
1.Pokud není na cestu zakázán vstup nebo vjezd i ostatním přesunům, jezděte
vždy jen v lyžařské stopě.

Úkoly pro Klub českých turistů:
1.Společně s příslušnými organizacemi usilovat o podstatné rozšíření oddělených
tras pro jednotlivé druhy přesunů.
2.Odsouhlasená Pravidla pohybu v přírodě uvést do příslušných zákonů i dalších
právních norem. Jejich neustálou propagací je dostat i do vědomí každého, kdo
se v přírodě pohybuje.
3.Usilovat o právní ochranu turistických značených tras před jejich poškozováním
hospodářskými i jinými aktivitami.
4.Iniciovat zpřísnění postihů za jízdu motorových vozidel a sněžných skútrů
mimo pro ně povolené komunikace; usilovat o pravidelné provádění kontrol dodržování
těchto zákazů.
5.Zveřejnit seznam pěších značených tras, po nichž není možná jízda cyklistů
z jakýchkoli důvodů (pro zájmy ochrany přírody; kvůli nebezpečným úsekům; na
žádost majitelů nebo správců pozemků, po nichž trasy vedou apod.).
6.Iniciovat značení speciálních tras pro bikery a jezdce na koních tak, aby
nevznikaly kolize s trasami ostatních přesunů. Po zkušenostech s provozem na
nich pak definovat další odpovídající pravidla pohybu.
7.V případě vzniku nového druhu přesunu v přírodě rozšířit Pravidla pohybu v přírodě
i na tento přesun tak, aby mohl být provozován bez negativního účinku na přesuny
ostatní.
8.Sestavit zásady pohybu v přírodě pro jednotlivé přesuny, které jsou v ní provozovány.

Připomínky a návrhy na doplnění či změny ve výše uvedeném materiálu zasílejte,
prosím, do 31.5.2003 na adresu: Klub českých turistů – ústředí, k rukám K. Markvarta
, Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 – Lužiny nebo na mail: kct.markvart@volny.cz.


You may also like...